Všeobecné obchodní podmínky společnosti Quatro Publishing s.r.o.

Základní ujednání

Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují  právní vztahy mezi společností Quatro Publishing s.r.o. (dále jen „dodavatel“) a zákazníky elektronického obchodu www.quatro-publishing.cz  (dále jen „zákazník“).

 

Fakturační adresa dodavatele
Quatro Publishing s.r.o.

sídlem Žitná 1578/52, 120 00 Praha 2
C 142184 vedená u Městského soudu v Praze od 19.8.2008

 

Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 28447531

DIČ: nejsme plátci DPH

 

Provozovna a poštovní adresa 
Quatro Publishing s.r.o.
Mečislavova 3
140 00 Praha 4 – Nusle
Tel.: +420 775 320 155

Emailinfo@quatro-publishing.cz

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 2900802446/2010 Fio Banka

Obchodní vztahy pomocí elektronických systémů se řídí těmito podmínkami, právním řádem České republiky a občanským zákoníkem.

Tyto podmínky jsou platné pro všechny obchodní vztahy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem pro veškeré obchodní vztahy uzavírané pomocí elektronických systémů na doménách, jež dodavatel provozuje.

 

Objednávka zboží a služeb

 • Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
 • Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku nelze zrušit po jejím vyrobení, zboží je personifikované a nelze již prodat další osobě. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

 

Zrušení objednávky

 • Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do okamžiku potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit a zboží dodat. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

Kupní smlouva

 • Objednávka je nabídkou zákazníka k uzavření kupní smlouvy.
 • Kupní smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy je zákazníkovi doručeno na jím uvedenou e-mailovou adresu potvrzení objednávky od dodavatele.
 • Dodavatel není povinen uzavřít na základě objednávky kupní smlouvu, a to zejména se zákazníky, kteří dříve podstatným způsobem porušili uzavřenou kupní smlouvu.

 

Ceny

 • Ceny se řídí platným aktuálním ceníkem dodavatele, resp. aktuální verzí ceníku na webových stránkách, není-li uvedeno jinak.
 • Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění. To neplatí v případě již uzavřené kupní smlouvy, kdy je změna cen možná pouze po vzájemné dohodě smluvních stran.
 • Ceny v kupní smlouvě jsou vždy účtovány podle ceníku platného v době přijetí objednávky, případně dle dohody mezi smluvními stranami.
 • Smluvní strany se mohou domluvit na smluvních cenách, a to na veškeré zboží nebo v jednotlivých obchodních případech. V takovém případě bude kupujícímu před objednávkou na vyžádání vypracována cenová nabídka v písemné formě a zaslána e-mailem. Kupující poté objednávkou zaslanou v písemné formě nebo e-mailem potvrdí, že s individuální cenovou kalkulací – nabídkou souhlasí.

 

Dodací podmínky

 • Skladové položky objednaného zboží budou dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodány v co nejkratší době. Dodání zboží je možné těmito způsoby:
 • Přepravcem zásilek, obvykle do 4-7 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky dodavatelem. V případě neskladových položek se lhůta dodání může lišit, termín dodání sdělí dodavatel zákazníkovi na požádání. V případě prodloužení dodací lhůty bude zákazník dodavatelem včas informován předem. Zboží se považuje za dodané předáním zboží k přepravě smluvenému dopravci. Součástí zásilky je i daňový doklad, který zašle zákazník podepsaný a datovaný nejpozději do pěti dnů zpět na poštovní adresu dodavatele v případě, že zásilka není doručena bez vad současně s uvedením reklamovaných vad.
 • Při převzetí zboží od smluveného dopravce je zákazník povinen zboží neprodleně zkontrolovat. V případě zjevných známek poškození způsobených při přepravě je zákazník povinen sepsat reklamaci přímo s dopravcem a zaslat zpět dodavateli s daňovým dokladem nejpozději do pěti dnů od převzetí zásilky s uvedením konkrétních výhrad k zásilce. V případě zjevných známek poškození, které zákazník zjistí při rozbalení zboží, je povinen neprodleně informovat dodavatele do 24 hodin od dodání, případně v přiměřené době s ohledem na jeho možnosti, a to telefonicky nebo elektronickou poštou s uvedením popisu vad a identifikací zásilky. Zákazník bere na vědomí, že na reklamaci zjevných vad zboží, které oznámí po této lhůtě, nemusí brát dodavatel zřetel.
 • V případě, že zboží nebude odebráno do 10ti pracovních dnů od výzvy k vyzvednutí, vyhrazuje si dodavatel právo toto zboží zákazníkovi buď dále neskladovat, nebo požadovat po zákazníkovi uhrazení poplatku za uskladnění. Výši poplatku oznámí dodavatel zákazníkovi v dostatečné lhůtě předem. Nevyzvednutím zboží zákazníkem není dotčeno právo dodavatele požadovat po zákazníkovi uhrazení již vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s realizací kupní smlouvy (např. již provedené služby, provedený tisk na základě dat zákazníka apod.), případně uhrazení celé kupní smlouvy v případě zboží upraveného podle přání zákazníka.
 • Zboží s označením „Křehké“ je dodavatelem baleno do nepoškozených krabic a přelepeno speciální páskou. V případě, že dopravce dodá zásilku s označením Křehké ve zjevně jiné či poškozené krabici, špatně zabezpečené či jinak nestandardně provedené, může zákazník takovou zásilku převzít pouze na vlastní riziko. Na případné reklamace vad zboží v takovém případě nebude brát dodavatel zřetel.

 

Kvalita zboží

 • Dodavatel se zavazuje dodat zboží či služby objednané zákazníkem v předem dohodnutém množství, jakosti a provedení. V případě že si toto smluvní strany neujednaly, plní dodavatel v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.
 • Zákazník prohlašuje, že se seznámil s popisem vlastností a kvality zboží nebo služeb uvedených v elektronickém systému, tištěném katalogu dodavatele nebo prostřednictvím předchozí písemné či telefonické komunikace s dodavatelem. Pokud již objednávku zadal, předpokládá se, že je se zbožím a jeho vlastnostmi dostatečně obeznámen.
 • Požaduje-li klient atypické provedení zboží nebo atypické zboží jako takové, musí být tento požadavek výslovně uveden v objednávce spolu s přesnou specifikací požadované vlastnosti či provedení zboží. Přijetí takovéto objednávky musí být s dodavatelem předem domluveno a písemně potvrzeno.

 

Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.

 • Platba převodem – Při výběru této možnosti obdržíte proformu fakturu se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet.
 • Dobírka – Objednané zboží Vám zašleme dopravcem a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.
 • Osobní odběr – Platí v hotovosti při osobním odběru.
 • Platební karta

 

Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené, postupujte dle reklamačního řádu.

Výrobek nelze vrátit v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů – viz ust. § 53 odst. 8 písm. c) občanského zákoníku – jedná se o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

 

Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat

 1. V případě reklamace nás kontaktujte a zašlete nám adresu, kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout. Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato.
 2. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
 3. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
 4. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy daňový doklad.
 5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 6. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
 7. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně telefonicky. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

 

Ochrana osobních údajů

 • Zákazník souhlasí se zpracováním zejména těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, bydliště, sídlo, IČ, DIČ, emailová adresa, telefonní číslo po dobu neurčitou, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícího. Osobní údaje budou zpracovávány elektronickým automatizovaným systémem.
 • Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a nabídek dodavatele e-mailem.
 • Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to písemně nebo elektronickou poštou.

 

Závěrečná ujednání

 • Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 24.7.2017
 • Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního.
 • Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny těchto podmínek. Učiní tak vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem. Dodavatel si vyhrazuje v jednotlivých obchodních případech právo na individuální úpravu těchto obchodních podmínek, vždy však po předchozí dohodě s klientem.